Tagi Wiadomości z tagiem "polityka zagraniczna"

polityka zagraniczna

0 106
JAKI o b.mocno o „polskich obozach śmierci”: Jestem przedstawicielem młodego pokolenia i mam ogromne pretensje do większości starszych polityków III RP, że zawsze szli...

1 639
Dzięki PO kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej trwa od sześciu lat. Kliczko mógł nawet nie wiedzieć, że PO przez ostatnie lata była partią prorosyjską. Premier...

0 46
To trzeba wiedzieć. Na łamach najnowszego wydania magazynu „Arcana” ukazał się ważny wywiad, którego pismu udzielił prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski. Ekspert ds. zagranicznych, który...

0 24
Rząd Donalda Tuska to rząd, który działa tylko dla realizacji swoich własnych interesów — stwierdził Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podczas Zgromadzenia Obywatelskiego „Czas na zmiany”. Eurodeputowany...

1 41
Doradcy premiera wymyślili zagrożenie zewnętrzne – atak rosyjskiej grupy przestępczej jako odwet za twardą polską politykę na Wschodzie. Tyle że doktryną rządu przez lata...

0 13
Od jakiegoś czasu obserwujemy wyraźny atak USA na kraje BRICS. Kolejną ofiarą jeszcze panującego mocarstwa numer jeden jest Rosja. Jeżeli atak powiedzie się, układ...

0 58
W trakcie sejmowej debaty na temat afery podsłuchowej. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości głos w sprawie zabrał poseł Krzysztof Szczerski. Padły bardzo mocne słowa....

55 8
Sposób, w jaki po wyniku głosowania nad immunitetem Mariusza Kamińskiego zachowuje się obóz władzy i powiązany z nim esatblishment medialno-biznesowy oraz wewnętrzny rozkład samej...

1 21
Opi­nia pu­blicz­na emo­cjo­nu­je się ze­gar­kiem No­wa­ka, a dys­po­nu­ją­ce dzie­siąt­ka­mi mi­liar­dów spół­ki skar­bu pań­stwa od­da­ne w pacht za­gra­nicz­nym lob­by, par­tyj­nym frak­cjom, et­nicz­nym ko­te­riom, gan­gom wy­wo­dzą­cym...

0 9
Dziesięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej przedstawia sie w głównych mediach prawie jak narodowe święto. Sprzyja temu kampania wyborcza, bo obóz władzy i lewica...

2 28
Skole, Kosów, Żabie, Budzanów, Morszyn, Kałusz, Bolechów, Borysław, Kuty, Podhorce, Jaremcze, Worochta, Brzeżany, Truskawiec. Rozpocznijmy lekturę tego tekstu od eksperymentu. Kto potrafi „z marszu”, bez...

0 6
Jest proste pytanie, jak po Majdanie, ma zachować się polska opozycja. Jak ma się zachować po absurdalnym stwierdzeniu ministra Sikorskiego, że wszyscy zginą, jak...

0 57
- Uważam, że obecny rząd nie robi nic innego jak demontaż państwa - mówi Grzegorz Federowicz "Sobiepan" Lider zespołu "Zjednoczony Ursynów w rozmowie z...

1 2
- Swoją wizytą na Ukrainie premier Jarosław Kaczyński wybudził z letargu polityków rządzących Polską - mówi poseł Krzysztof Szczerski w rozmowie z Krzysztofem Sitko. -...

1 21
Si­kor­ski „wie, co je i wie, co ku­pu­je”. Od sied­miu bo­wiem lat kon­se­kwent­nie, krok po kro­ku, sku­tecz­nie le­czy MSZ z pol­sko­ści, prze­ko­nu­je swą dy­plo­ma­tycz­ną...

3 18
Jak to się dzie­je, że „za­wo­do­wa dzia­łacz­ka le­wi­cy”, kie­ro­wa­na z tyl­ne­go sie­dze­nia przez mark­si­stow­skich ma­che­rów, sta­je się na­gle jed­nym z naj­waż­niej­szych po­li­ty­ków w Eu­ro­pie? Jak...

2 3
- Radosław Sikorski zredukował politykę zagraniczną Polski do polityki unijnej, co sam przyznał na odprawie ambasadorów w tym roku, oraz wyraźnie oparł geopolitykę Polski...

1 171
Czy upraw­nio­ne jest okre­śla­nie MSZ mia­nem mi­ni­ster­stwa PRL-bis? Czy rze­czy­wi­ście za­słu­gu­je ono na ta­ki, w su­mie ob­raź­li­wy, epi­tet? Dla­cze­go przez pra­wie ćwierć wie­ku ist­nie­nia...