KODEKS ETYKI DZIENNIKARZY OBYWATELSKICH PRESSMIX.EU

KODEKS ETYKI DZIENNIKARZY OBYWATELSKICH PRESSMIX.EU

 1. Dziennikarze obywatelscy powinni:
 • Przekazywać rzetelne i bezstronne informacje oraz różnorodne opinie, a także brać swobodny udział w debacie publicznej,
 • przestrzegać i stać na straży wolności słowa i wypowiedzi z poszanowaniem praw i poczuciem odpowiedzialności za publikacje w prasie, radiu, telewizji czy internecie,
 • mieć na uwadze dobro czytelników, słuchaczy i widzów oraz dobro publiczne, które mają pierwszeństwo wobec interesów autora, redaktora, wydawcy lub nadawcy.
 1. Informacje należy wyraźnie oddzielać od interpretacji i opinii.
 2. Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach.
 3. Opinie mogą być stronnicze, ale nie mogą zniekształcać faktów i być wynikiem zewnętrznych nacisków.
 4. Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie.
 5. W dzisiejszych czasach każdy udostępnia w internecie swój wizerunek, poglądy oraz materiały dotyczące życia osobistego i zawodowego. Decydując się na umieszczenie informacji w sieci każdy musi się liczyć z tym, że są powszechnie dostępne każdemu użytkownikowi internetu. Dziennikarze obywatelscy Pressmix.eu działają w ramach obowiązujących przepisów prawa prasowego. W przypadku ważnego interesu społecznego lub osobistego (zbrodnia, korupcja, poważne naruszenie przepisów prawa cywilnego, karnego, skarbowego, administracyjnego, zobowiązań lub niewywiązywania się z obowiązków przez urzędników państwowych, nepotyzmu) dopuszczalne jest stosowanie wszelkich możliwych metod zdobywania i rejestracji informacji – zarówno cyfrowych i analogowych.
 6. Nie wolno naruszać prywatności i sfery intymnej; wyjątek mogą stanowić – w uzasadnionych okolicznościach – działania w zakresie dziennikarstwa śledczego, także wobec osób publicznych.
 7. Dziennikarza obywatelskiego obowiązuje zachowanie tajemnicy źródła informacji, osoby i wizerunku informatora, jeśli on tego wymaga; tajemnica może być ujawniona przed publikacją – z tym zastrzeżeniem – redaktorowi naczelnemu na jego wyraźną prośbę.
 8. Opracowanie lub skrót informacji, wywiadu czy opinii nie może zmieniać ich sensu i wymowy; materiały archiwalne i rekonstrukcje zdarzeń przedstawiane w mediach elektronicznych powinny być odpowiednio zaznaczone.
 9.  Rozmówcy powinni być poinformowani, w jaki sposób zostaną wykorzystane ich wypowiedzi; autoryzacja obowiązuje, jeśli zastrzeże to rozmówca; wypowiedzi dzieci można wykorzystywać tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 10. Dziennikarz powinien okazywać szacunek osobom, bez względu na ich odmienność ideową, kulturową czy obyczajową, co nie oznacza zgodności z ich poglądami.
 11. Trzeba dbać o to, by nie urazić osób niepełnosprawnych fizycznie lub psychicznie, starych i chorych, życiowo nieporadnych. Grupy społecznie wykluczone, nie posiadające swoich przedstawicieli i reprezentacji w ugrupowaniach, stowarzyszeniach i fundacjach powinny być szczególnie chronione przez dziennikarzy obywatelskich Pressmix.eu.
 12. Materiały redakcyjne muszą być czytelnie oddzielone od materiałów reklamowych i promocyjnych.
 13. Wysoce naganna jest kryptoreklama i zatajanie informacji dla własnych korzyści.
 14. Pressmix.eu jest syntezą najlepszych i najciekawszych blogów, informacji i artykułów. Zachęcamy, aby popularyzować i promować najciekawsze treści pochodzące ze wszystkich mediów analogowych i elektronicznych. Kopiowanie pomysłów, otwarta dyskusja między dziennikarzami obywatelskimi jest naturalną konsekwencją rozwoju i jest zachęcana przez redakcję Pressmix.eu.
 15. Za naruszenie zasad etyki dziennikarskiej odpowiada zarówno autor publikacji, zgodnie z prawem prasowym.
 16. Wydawca – Grupa Medialna Pressmix.eu – zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub cofnięcia legitymacji prasowej bez podania przyczyny.
 17. Dziennikarze społeczni powinni być spójni w wypowiadaniu swoich racji i poglądów oraz przygotowani na to, aby dać z siebie wszystko w działaniach, które podejmują lub w działaniach, do których inspirują innych.
 18. Dziennikarze obywatelscy powinni być rzetelni w wypowiadanych słowach i opiniach i starać się prosto i przejrzyście przekazać informacje i opinie.
 19. Dzienikarze obywatelscy nie powinni odbierać wszelkich negatywnych opinii czy ataków odbiorców osobiście.
 20. Dziennikarze obywatelscy Pressmix.eu zobowiązują się do działania w ramach zasady oświeconego osobistego interesu, który służy nie tylko ich pomyślności, a także pomyślności wspólnot lokalnych i globalnych, których są członkami oraz szeroko pojętemu dobru ogólnemu.Pressmix.eu

 

Komentarze

komentarze