Wiele dyskusji wokół CETA, głosowanie w polskim sejmie, które odbyło się pod zasłoną dymną spraw „ważniejszych” oraz szum dezinformacyjny to tylko niektóre elementy układanki, jaką jest strategia handlowa umowy między Unią Europejską i Kanadą.
Nie każdy jednak wie, co tak naprawdę znaczy rychła ratyfikacja umowy o wolnym handlu dla polskiego, nie każdy potrafi się przebić przez informacje mniej istotne, błahe i dostarczające rozrywki kosztem prawdy.

STOP DLA CETA

Postanowiliśmy zebrać najważniejsze postanowienia i zaprezentować je przejrzyście. CETA to nie tylko zniesienie niemal wszystkich ceł i ograniczeń pozataryfowych a także liberalizacja handlu usługami między Unią Europejską a Kanadą. CETA to umowa, która przede wszystkim kopiuje szereg ustaleń podobnych do układu NAFTA oraz zablokowanego TTIP, a w szczególności:

 

  • Ułatwia ekspansję firm amerykańskich na rynku Europy, poprzez firmy prowadzące „istotną działalność gospodarczą” w Kanadzie. Co to oznacza? Ponad 40 tysięcy firm amerykańskich prowadzi taką działalność w Kanadzie i może z łatwością wykorzystać zniesienie ceł i ograniczeń wprowadzone przez CETA. Firmy amerykańskie pod płaszczem Kanadyjskich filii i oddziałów będą mogły obejść i tak już złagodzone reguły dotyczące kraju pochodzenia. To większe pole manewru dla korporacji amerykańskich.

 

  • Dane osobowe konsumentów Unii Europejskiej mogą zostać przekazywane firmom i podmiotom publicznym spoza Unii, gdyż Kanady nie dotyczy Konwencja Rady Europy o ochronie danych osobowych. CETA w swoich zapisach przewiduje zabezpieczenia, jednak nie są one uzbrojone w mechanizm regulacyjny, co może spowoduje naciski firm Kanadyjskich (i amerykańskich filii) na swobodny handel danymi a w efekcie osłabiać podstawowe prawa obywatelskie i dostarczać danych w celach strategicznych i handlowych. Wpływ korporacji jest bardzo widoczny w przypadku układu NAFTA.

 

  • Deklaracja ochrony środowiska umieszczona w preambule porozumienia może zostać deklaracją tylko na piśmie. Praktyka w postaci katastrof ekologicznych, rabunkowego wydobycia ropy w Kanadzie i eksploatacji piasków bitumicznych doskonale obrazuje kanadyjskie podejście do strukturalnej ochrony przyrody korporacyjnego biznesu.Pestycydy z grup neonikotynoidów mogą w ciągu kilku lat zostać dopuszczone do użytku w Unii Europejskiej. Naciski firm wykorzystujących tego typu nawożenie mogą być istotnym argumentem w zmianie legislacji na wzór standardów znanych z Ameryki Północnej, gdzie wykorzystanie pestycydów zabijających ekosystemy np. pszczół jest powszechne. Herbicydy oraz pestycydy będą miały wpływ na zachwianie ekosystemów, w których produkujemy maliny, truskawki, porzeczki czy jabłka oraz wprowadzenie do obiegu produktów o niższych parametrach odżywczych i standardach. Zmiana systemu produkcji w oparciu o neonikotynoidy spowoduje progresywne skażenie środowiska i zanieczyszczenie wód gruntowych, rzek, wyjaławianie gleb i zagrożenie dla suwerenności żywieniowej.

 

  • Rolnictwo europejskie nie będzie w stanie konkurować z kanadyjskim modelem przemysłowym. Umowa CETA znosi prawie 100% barier celnych i ma doprowadzić do wzajemnego otwarcia rynków rolnych. Rynek kanadyjski to liberalne podejście do GMO, produkcji centralizowanej, której konkurencyjność uderzy w małe przedsiębiorstwa i gospodarstwa rodzinne. Nadzór nad producentami przetworów owocowych, mącznych i mięsnych jest znikomy – normy europejskie są w tym zakresie znacznie bardziej rygorystyczne. Kanadyjskie produkty będą bardziej konkurencyjne, ich produkcja odbywa się najmniejszymi kosztami. Maksymalizacja wydajności idzie w parze z brakiem standardów hodowli zwierząt, o które od lat – z powodzeniem – walczą europejscy ekolodzy.

NIE DLA CETA

 

  • Kraje Unii Europejskiej będą narażone na wypłaty odszkodowań korporacjom międzynarodowym wskutek wprowadzenia zasady Investment Court System. W jej myśl firmy mogą zgłaszać protesty przeciw zasadom i regulacjom prawnym państw Unii Europejskiej. Arbitrzy w 15-osobowym składzie mogą uznać, że określony zapis dyskryminuje firmę czy korporację na danym rynku a kara zasądzona zostanie państwu, którego ten rynek dotyczy. Mechanizm ten jest jeszcze stosunkowo mało popularny, ale doskonale sprawdza się szczególnie w Meksyku i dostarcza dodatkowych dochodów korporacjom.

 

  • Ekspansja banków stanie się faktem – instytucje finansowe będą mogły budować monopole, przechodzić restrukturyzacje, wykupywać istniejące instrumenty i biznesy. W rzeczywistości będzie to początek ekspansji sektora finansowego Kanady a tak naprawdę sektora finansowego USA – poprzez spółki prowadzące istotną działalność na terenie Kanady. Prawnicy z gazety prawnej w swojej analizie są zdania, iż „ narzędzia, które przyczyniły się do kryzysu finansowego w 2008 roku za sprawą CETA zostaną sprowadzone do Europy. W wyniku CETA rynki finansowe Kanady i Unii Europejskiej staną się bardziej ze sobą powiązane, a w efekcie bardziej podatne na wszelkie wstrząsy. CETA zakazuje stosowania jakichkolwiek barier ograniczających udział kapitału zagranicznego w krajowych bankach i innych instytucjach finansowych, liczbę zagranicznych podmiotów, a także liczbę i skalę realizowanych przez nich transakcji. Wszystko to drastycznie zmniejsza możliwości ograniczenia międzynarodowego przepływu kapitału spekulacyjnego, a to zmniejsza możliwości zapobiegania kryzysom finansowym i ich zwalczania, gdy już zaistnieją. CETA będzie skutkować nasileniem konkurencji na rynku finansowym, a to z kolei skłoni banki i inne instytucje finansowe do podejmowania większego ryzyka, większej sprzedaży bardziej ryzykownych produktów finansowych. Jednocześnie CETA ogranicza możliwości rządów, parlamentów i innych instytucji podejmowania działań i regulacji dla ochrony interesu publicznego, interesu konsumentów i gospodarki jako całości. Ponadto, CETA, poprzez mechanizm ISDS (ICS) zapewnia zagranicznym inwestorom możliwość podważania regulacji dotyczących rynku finansowego. W efekcie przyznania korporacjom finansowym tych nadzwyczajnych praw państwa staną się praktycznie bezbronne i bezsilne w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym.” (Gazeta Prawna, 03.10.2016)

STOP CETA

 

  • Utrata miejsc pracy stanie się faktem. Konkurencyjność producentów rolnych i tekstyliów spadła wyraźnie po wprowadzeniu układu NAFTA, a likwidacja ceł i mechanizmów ochrony lokalnych rynków wewnątrz Unii Europejskiej spowoduje spadek dochodów krajów Unii oraz zwiększenie deficytu budżetowego. Według niektórych ekonomistów spadek dochodu krajowego brutto może się wahać między .4% a .6%, przy średniej dla Unii Europejskiej ok. .53%. Poza tym zmiana instrumentów finansowych w kierunku zwiększenia eksportu nie pociąga za sobą wcale zwiększenia zatrudnienia – co dotknie nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale w konsekwencji też Kanadę, gdyż cały układ może przestać być konkurencyjny w zderzeniu z kolosem Chin.
  • CETA pociąga za sobą także liberalizację usług publicznych, na co zwracają również prawnicy gazety prawnej. Polacy narażeni będą na spadek ich jakości i postępującą erozję dostępności, co w przypadku np. usług medycznych będzie pociągać za sobą lawinowe skutki pogorszenia sytuacji ekonomicznej rodaków.Lista najważniejszych zmian jest otwarta. Mamy nadzieję, że chociaż jeden z ministrów ratyfikujących wykaże się odwagą i w trosce o obywateli swojego kraju, ale też Unii Europejskiej zaprotestuje i odmówi złożenia podpisu.Panie Mateuszu Morawiecki, proszę przekroczyć Rubikon polskiego dobrobytu!

Janko Walski

Grupa Medialna Pressmix

Pressmix 2016

Komentarze

komentarze