Radni OtwockaCzęsto się zdarza, że lokalne samorządy podejmują działania sprzeczne z dobrem mieszkańców. Podejmują decyzje, które negatywnie wpływają na społeczności lokalnych. Okazuje się jednak, że można skuteczni z nimi walczyć.

Jednym z działań sprzecznych z dobrem mieszkańców „wsławiła” się Rada Miasta Otwocka podwyższając w ubiegłym roku miesięczną opłatę za opiekę nad dzieckiem w miejskim żłobku z 200 zł do 470 zł! Opłatę w takiej wysokości mieli wnosić rodzice bez względu na to czy ich dziecko przebywało w żłobku 5 czy 10 godzin. Na szczęście jeden z mieszkańców Otwocka, Dariusz Kołodziejczyk, złożył do wojewody mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego, wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XXV/278/12 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Otwocku zmienionej uchwałą Nr XVII/164/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lutego 2012 r. Wojewoda przychylił się do wniosku i 18 stycznia 2013 r. skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o stwierdzenie przez sąd nieważności uchwał Rady Miasta Otwocka z 14 lutego 2012 r. i 30 października 2012 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu sprawy, uznał, że uchwały Rady Miasta w Otwocku za nieważne i nie podlegające wykonaniu. W uzasadnieniu do wyroku, sąd stwierdził m.in.: „(…) uchwała, która wysokość tych opłat reguluje wysokość opłat, została według sądu wydana z istotnym naruszeniem prawa, co skutkować musiało stwierdzeniem nieważności tych zapisów uchwały, które zostały zakwestionowane przez organ nadzoru, przede wszystkim wojewoda mazowiecki zakwestionował paragraf 1 pkt 1 tej uchwały, który później był zmieniany kolejnymi uchwałami, a dotyczył stałej miesięcznej opłaty za opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin w kwocie najpierw 200 zł a później 350 zł, a finalnie 470 zł. (…)”. Sąd uznał również, że sztywna opłata za żłobek stanowi naruszenie zasady ekwiwalentności, zgodnie z którą, rodzic powinien płacić za świadczenie, które otrzymało jego dziecko. Jeżeli dziecko spędziło w żłobku 5 godzin w ciągu dnia to opłata powinna być niższa, niż w sytuacji, gdy dziecko spędziło w nim 10 godzin. Niezgodne z prawem okazało się także wprowadzenie zasady, że w przypadku nieobecności dziecka np. z powodu choroby, rodzice nie mogą ubiegać się o zwrot części pieniędzy.

Zadowolenia z decyzji sądu nie kryje autor wniosku do wojewody, Dariusz Kołodziejczyk: „Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego to potwierdzenie, że wskazując na nieprawidłowości w uchwałach podwyższających opłatę za żłobek od samego początku miałem rację. Fakt, że zarówno wojewoda, który złożył skargę, jak również to, że sąd podzielił moją argumentację to powód do mojej osobistej satysfakcji. W szczególności w kontekście personalnych ataków wymierzonych w moja osobę na łamach lokalnej prasy prowadzonych przez władze Otwocka. Chciałbym zwrócić uwagę, że rodzicom, którzy uiszczali zawyżone opłaty, przysługuje prawo zwrócenia się do Prezydenta z wnioskiem o zwrot nadpłaconych pieniędzy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził też nieważność zapisów w uchwale z dnia 28 czerwca 2011 roku, które wprowadzały opłatność w jednej kwocie na poziomie 200 złotych, oznacza to, że po uprawomocnieniu się wyroku na terenie Otwocka nie będzie obowiązywać żadna stawka opłaty z tytułu uczęszczania do żłobka” – podkreślił D. Kołodziejczyk w rozmowie z „NP.”.

Mateusz Rawicz

Tygodnik Nasza Polska, nr z 30 z 23 VII 2013 r.

Komentarze

komentarze