Tyskie Getto– My Mieszkańcy ulicy Paproci apelujemy do Władz Miasta Tychy, przedstawicieli MZUiM, przedstawicieli Rady Miasta Tychy o przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Paproci”. Mamy świadomość, iż w mieście jest wiele potrzeb, wiele zadań czeka na realizację, lecz są też potrzeby pilne, których realizacja nie może czekać. Jedną z takich realizacji jest przebudowa ulicy Paproci – piszą w apelu do Prezydenta Andrzeja Dziuby mieszkańcy Tychów. – Decyzja administracyjna na przebudowę ulicy Beskidzkiej narusza Konstytucją RP, gdyż tylko ustawą można ograniczyć prawa i wolności konstytucyjne. Przedmiotowa decyzja będąca aktem indywidualnym naruszyła konstytucyjne prawo do nauki, prawo do własności – dodają.

Tychy 25/06/2013

APEL MIESZKAŃCÓW ULICY PAPROCI

My Mieszkańcy ulicy Paproci apelujemy do Władz Miasta Tychy, przedstawicieli MZUiM, przedstawicieli Rady Miasta Tychy o przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Paproci”. Mamy świadomość, iż w mieście jest wiele potrzeb, wiele zadań czeka na realizację, lecz są też potrzeby pilne, których realizacja nie może czekać. Jedną z takich realizacji jest przebudowa ulicy Paproci.

Poniżej przedstawimy argumenty które mamy nadzieję że przekonają Państwa, iż mamy rację, iż przystąpicie do realizacji w/w zadania jest priorytetem i nie może zostać odłożone na później, licząc że kolejne rok będzie lepszy, że w budżecie będzie więcej środków i znajdą się środki na realizację tego zadania.

I
Brak lewoskrętu z dotychczasowego wyjazdu /po zakończonej przebudowie ulicy Beskidzkiej/ spowoduje konieczność jechania w stronę Katowic na węzeł Kostuchna, zawrócenie i powrót w stronę Tychów co daje dodatkowe 10 km dotychczasowego wyjazdu. Mieszkaniec średnio jeździ 2 razy dziennie z ulicy Paproci do Tychów co daje:
10 km x 2 = 20 km x 30 dni = 600 km
600 km x 6,5l/km = 39 litrów paliwa dodatkowo miesięcznie
39,5 x 5,50 zł/l = 214,50 zł miesięcznie

Minimalne wynagrodzenie w Polsce to około 1200 zł netto, zatem dodatkowy koszt paliwa stanowi 18% minimalnego wynagrodzenia. Jest to kwota wysoka, zatem decyzja administracyjna zatwierdzająca projekt budowlany na przebudowę ulicy Beskidzkiej naraża mieszkańców na dodatkowe niczym nie uzasadnione koszty.

Warto tutaj wskazać, iż obecnie wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko do lat 5 wynosi 77 zł miesięcznie, zatem koszt dodatkowego paliwa wynosi prawie trzykrotność zasiłku rodzinnego.

Art. 7. Kodeksu postępowania administracyjnego W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

W tym przypadku organy administracji publicznej w ogóle nie wzięły pod uwagę obywateli tj. mieszkańców ulicy Paproci. Co więcej interes społeczny przedłożył ponad słuszny interes obywateli i chronione konstytucyjne prawo własności tych obywateli, gdyż brak bezpośredniego wyjazdu w kierunku Tychów i brak ruchu pieszych powoduje, iż wartość nieruchomości /a tym samym prawa własności/ znacząco spada, gdyż te tereny stają się nieatrakcyjne dla potencjalnych mieszkańców.

II
Obowiązek nauki dzieci istnieje do 18 roku życia /art. 70 Konstytucji/. Do siódmego roku życia dzieci nie mogą się poruszać po drogach publicznych, zatem w drodze do szkoły muszą być pod nadzorem. Natomiast dzieci w wieku powyżej 7 lat do 18 lat mogą same uczęszczać do szkoły. Zatem jeżeli nie ma przejścia dla pieszych, ani lewoskrętu z ulicy Paproci w kierunku Tychów, jak zatem ma być spełniony obowiązek szkolny skoro dzieci nie mogą się same poruszać?. Żaden z rodziców nie ma obowiązku posiadania samochodu aby dowozić dzieci do szkoły, ponadto rodzice mogą pracować od godziny 6.00, a lekcje zaczynają się o godzinie 8.00.

Art. 89 Kodeksu wykroczeń Kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do 7 lat, dopuszcza do przybywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego podlega karze grzywny albo karze nagany.

III
Brak lewoskrętu, a ruch pieszych – całkowite wyeliminowanie ruchu pieszych w kierunku Paproci – Tychy – Tychy – Paproci ze względu na „zablachowanie” pasa oddzielającego jezdnie i lewoskrętu. Ponadto w kierunku Tychów ruch pieszych po „zablachowaniu” będzie niemożliwy ze względu na rozgałęzienie drogi publicznej za wiaduktem.

Art. 11. Prawo o ruchu drogowym

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

IV

Art. 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawo Budowlane
Art. 5.1. Obiekt budowlany wraz z związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określny w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

Decyzja Administracyjna nie zapewnia interesów osób trzecich.

V
Na przebudowę drogi musi być zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego uwzględniający dojazd mieszkańców.

VI
Dojazd pogotowia, straży pożarnej – znaczne obniżenie bezpieczeństwa mieszkańców w tym względzie.

VII
Konstytucja:

Art. 31
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest zobowiązany szanować wolność i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art. 32
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Decyzja administracyjna na przebudowę ulicy Beskidzkiej narusza Konstytucją RP, gdyż tylko ustawą można ograniczyć prawa i wolności konstytucyjne. Przedmiotowa decyzja będąca aktem indywidualnym naruszyła konstytucyjne prawo do nauki, prawo do własności.

Mając na uwadze wszystkie przytoczone argumenty APELUJEMY O NATYCHMIASTOWE przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą przebudowa ulicy Paproci z podłączeniem do ulicy Długiej.

Z poważaniem
Mieszkańcy ulicy Paproci

Komentarze

komentarze